ठाणे महानगरपालिका


मंडप परवानगी ऑनलाईन सेवा   सूचना: सदर अर्ज परवानगी समजू नये.
अर्जाची पडताळणी केल्यानंतर व कागदपत्रांची पुर्तता
तसेच आकार भरल्यानंतर परवानगी देण्यात येईल.
परवानगी शिवाय मंडप बांधता येणार नाही.